VLog 1 : Làm thế nào để học tốt ? Phạm Phong - nguoithay

Làm thế nào để học tốt là nỗi lo của hảng vạn học sinh, hôm nay Phạm Phong hướng dẫn các bạn học và là việc sao cho hiệu quả.

Vui lòng phản hồi Vlog này bên dưới,
Đây là Vlog làm thế nào để học tốt ?

Chuyên đề số phức

Lý thuyết số phức

Tài liệu về số phức


Bài tập cơ bản

Bài tập nâng cao

Bài tập số phức số 1
Tìm số phức z biết $\left( 1+2i \right)\overline{z}$ là số thực và $\left| 2z+4\overline{z}-1 \right|=2\sqrt{2}$.
Bài giảng

Bài tập số phức số 2
Tìm số phức z, biết rằng $\left| z-2 \right|=1$ và $\frac{\overline{z}-2}{1+i}$ có một acgument bằng $\frac{5\pi }{4}$.
Bài giảng

Bài tập số phức số 3
Tìm số phức z thỏa mãn điều kiện $\left| z+1-2i \right|=\left| \overline{z}+3+4i \right|$ và $\frac{z-2i}{\overline{z}+i}$ là số thuần ảo.
Bài giảng

Bài tập số phức số 4
Tìm số phức z biết rằng $2\left| z-i \right|=\left| 2+z-\overline{z} \right|$ và $\frac{1-\sqrt{3}i}{z}$ có một acgumen bằng $-\frac{2\pi }{3}.$
Bài giảng

Bài tập số phức số 5
Gọi ${{z}_{1}},{{z}_{2}}$ là hai nghiệm của phương trình ${{z}^{2}}-\left( 2\cos \frac{5\pi }{21} \right)z+1=0$. Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho $z_{1}^{n}+z_{2}^{n}=1$..
Bài giảng

Bài tập số phức số 6
Tìm số phức z có môđun nhỏ nhất thỏa mãn $\left| z \right|=\left| \overline{z}-4+3i \right|$.
Bài giảng

Bài tập số phức số 7
Tìm tập hợp các điểm M trên mặt phẳng phức biểu diễn số phức $w=\left( 1+\sqrt{3}i \right)z+2$, trong đó $\left| z-1 \right|\le 2$.
Bài giảng

Bài tập số phức số 8
Tìm số phức z có môđun bằng 1, biết số phức $w={{z}^{2}}+2\overline{z}-1$ có môđun lớn nhất.
Bài giảng

Bài tập số phức số 9
Cho số phức $z = \frac{{m + 3i}}{{1 - i}}$ với $m \in $. Tìm m để số phức $w = {z^2}$ có môđun bằng 9
Bài giảng

Bài tập số phức số 10
Tìm số phức z thỏa mãn phương trình $i\overline{z}+\frac{4}{z}=3-i$.
Bài giảng

Chuyên đề lượng giác

LƯỢNG GIÁC LỚP 10
Phần 1: Biến đổi cung lượng giác
Phần 2: Chứng minh lượng giác


LƯỢNG GIÁC LỚP 11

Phương trình lượng giác (phần 1)
Phương trình lượng giác (phần 2)
Phương trình lượng giác (phần 3)
Phương trình lượng giác (phần 4)
Phương trình lượng giác (phần 5)
Phương trình lượng giác (phần 6)
Phương trình lượng giác (phần 7)
Phương trình lượng giác (phần 8)
Phương trình lượng giác (phần 9)
Phương trình lượng giác (phần 10)
Phương trình lượng giác (phần 11)
Phương trình lượng giác (phần 12)
Phương trình lượng giác (phần 13)
Phương trình lượng giác (phần 14)
Phương trình lượng giác (phần 15)
Phương trình lượng giác (phần 16)
Phương trình lượng giác (phần 17)
Phương trình lượng giác (phần 18)
Phương trình lượng giác (phần 19)
Phương trình lượng giác (phần 20)

CÁC BÀI TOÁN LUYỆN THI

Giải phương trình lượng giác (phần 1)
Đề bài: Giải phương trình lượng giác sau $1+\tan x=2\sqrt{2}\sin \left( 2x+\dfrac{\pi }{4} \right)$.
Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 2)
 Đề bài: Giải phương trình $\sin ^2\left(\dfrac{\pi}{4}+2x\right)-\sin ^2x=\sqrt{3}\cos \left(\dfrac{\pi}{4}+3x\right)\cos \left(\dfrac{3\pi}{4}+x\right)$.
Bài giảngGiải phương trình lượng giác (phần 3)
Giải phương trình $3\sin x+4\cos x+3\sin x\tan ^2x=6\tan x+2$.
Bài giảng


Giải phương trình lượng giác (phần 4)
Giải phương trình $\dfrac{1+\tan x}{1-2\sin x}=\sqrt{2}(1+2\sin x)$.
Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 5)
 Giải phương trình $(1+\sin x)\left(\cot 2x-\sqrt{3}\right)-\dfrac{1}{\sin x}=1$.
Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 6)
Giải phương trình $\left( {\tan x\cot 2x - 1} \right){\cos ^3}x = \frac{1}{2}\left( {\sqrt 3 \sin x - 2\cos x + 1} \right)$

Giải phương trình lượng giác (phần 7)
Giải phương trình ${\sin ^2}\left( {\frac{\pi }{6} - 5x} \right) + {\sin ^2}2x + {\sin ^2}3x = \frac{7}{4}$

Giải phương trình lượng giác (phần 8)
Giải phương trình $\cos 3x\cos x+\sqrt{3}\left( \frac{1}{2}+\sin x\cos x \right)=\sqrt{3}{{\cos }^{2}}\left( 2x+\frac{\pi }{4} \right)$.
Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 9)
Giải phương trình $8\left( {{\sin }^{6}}x+{{\cos }^{6}}x \right)+3\sqrt{3}\sin 4x=3\sqrt{3}\cos 2x-9\sin 2x+11$
Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 10)
Giải phương trình $2\sin x+\tan x+\frac{1}{\cos 3x}=1+\tan 3x$.
Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 11)
Giải phương trình $\left( \cos x+\sin x \right)\cos 2x+{{\sin }^{2}}x=\left( 1-\cos x \right)\left( 1-\sin x \right)$.
Bài giảng


Giải phương trình lượng giác (phần 12)
Giải phương trình $\frac{\sqrt{2}}{2}\cot x+\frac{\sin 2x}{\sin x+\cos x}=2\sin \left( x+\frac{\pi }{2} \right)$.
Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 13) 
Giải phương trình $\left( 2\cos 2x-1 \right)\cos x-\sin x=\sqrt{2}\left( \sin x+\cos x \right)\sin 3x$
Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 14) 
Giải phương trình $\cos 2x+\sqrt{3}\sin 2x=1+\frac{2}{sinx+\sqrt{3}cosx}$
Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 15) 
Giải phương trình $8\sin \left( x+\frac{\pi }{6} \right)+\tan x+\cot x=4\cot 2x$
Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 16) 
Giải phương trình $7\left( \frac{\sin 3x-\cos 3x}{2\sin 2x-1}-\cos x \right)=4-\cos 2x$.
Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 17) 
Giải phương trình $\left( \cot x-1 \right)\left( 1-\sqrt{2}\cos 4x \right)=2\sin \left( 2x-\frac{3\pi }{2} \right)$ .
Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 18) 
Giải phương trình $\dfrac{\sin x+\sin 3x}{1+\sin x+\cos x}=4\sin ^2\dfrac{x}{2}+\sqrt{2}\cos 3x -1$.
Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 19) 
Giải phương trình $\sqrt{3}(2\cos x-\cos 3x+1)=\sin 3x+2\sin 2x+4\sin x$.
Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 20) 
Đề trên clip
Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 21) 
Đề trên clip
Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 22) 
Đề trên clip
Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 23) 

Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 24) 

Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 25) 
Đề trên clip
Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 26) 
Đề trên clip
Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 27) 
Đề trên clip
Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 28) 
Đề trên clip
Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 29) 
Đề trên clip
Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 30) 
Đề trên clip
Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 31) 
Đề trên clip
Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 32) 
Đề trên clip
Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 33) 
Đề trên clip
Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 34) 
Đề trên clip
Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 35) 
Giải phương trình$2\sin \left( 2x+\frac{\pi }{6} \right)+4\sin x=1$.
Bài giảng

Giải phương trình lượng giác (phần 36) 
Giải phương trình $\sqrt{2}\cos x-2\cos x\sin \left(2x+\dfrac{\pi}{4}\right)=1-\sin 2x$.
Bài giảng


Chuyên đề tổ hợp xác xuất

1 Lý thuyết
Tài liệu xác suất tải về TẠI ĐÂY

2. Bài tập căn bản


3 Bài tập nâng cao 

Bài xác suất số 1
Một hộp đựng 3 viên bi xanh, 4 viên bi đỏ, 5 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên từ hộp đó ra 3 viên bi. Tính xác suất để 3 viên bi vừa lấy ra có đúng 2 viên bi cùng màu.
Bài giảng

Bài xác suất số 2
Gọi $\Omega$ là tập hợp các số tự nhiên gồm 4 chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5. Chọn ngẫu nhiên một số từ $\Omega$, tính xác suất để số được chọn là số chia hết cho 5.
Bài giảng

Bài xác suất số 3
Đề trên clip
Bài giảng

Bài xác suất số 4
Một hộp chứa 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ hộp đó ra 4 viên bi. Tính xác suất để 4 viên bi được lấy ra có ít nhất 3 viên bi cùng màu.
Bài giảng

Bài xác suất số 5
Cho ${{d}_{1}}$ và ${{d}_{2}}$ là hai đường thẳng song song. Trên ${{d}_{1}}$ lấy 5 điểm và trên ${{d}_{2}}$ lấy n điểm. Tìm n để số tam giác lập được từ $n+5$ điểm bằng 45.
Bài giảng

Bài xác suất số 6
Một hộp đựng 15 viên bi gồm 6 viên bi màu trắng, 5 viên bi màu vàng và 4 viên bi màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 5 viên bi. Tính xác suất để 5 viên bi vừa lấy ra có không quá hai màu.
Bài giảng

Bài xác suất số 7
Một hộp chứa 11 viên bi được đánh số từ 1 đến 11. Chọn ngẫu nhiên ra 6 viên bi rồi cộng các số ghi trên 6 viên bi đó với nhau. Tính xác suất để tổng thu được là số lẻ.
Bài giảng

Bài xác suất số 8
Đề trên clip
Bài giảng

Bài xác suất số 9
Đề trên clip
Bài giảng

Bài xác suất số 10
Cho tập hợp $E=\left\{ 0,1,2,3,4 \right\}$. Gọi M là tập hợp các số tự nhiên có ít nhất 3 chữ số với các chữ số đôi một khác nhau thuộc E. Lấy ngẫu nhiên một số thuộc M. Tính xác suất để số đó là số chẵn có 3 chữ số.
Bài giảng

Bài xác suất số 11
Đề trên clip
Bài giảng

Bài xác suất số 12
Có 10 học sinh lớp A, 9 học sinh lớp B và 8 học sinh lớp C. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ các học sinh trên. Tính xác suất sao cho lớp nào cũng có học sinh được chọn và có ít nhất 2 học sinh lớp A.
Bài giảng

Chuyên đề tích phân

Chuyên đề tích phân bao gồm nhiều dạng và nhiều bài tập hay

1. Lý thuyết2. Bài tập tích phân cơ bản3. Tích phân nâng cao

Tích phân lượng giác
Bài tích phân số 1
Tính tích phân $\displaystyle I=\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{3}}\dfrac{\sin 2x}{2\cos 2x+4\cos x+3}\text{d}x$.
Bài giảng

Bài tích phân số 2
Tính tích phân $\displaystyle I=\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{4}}\dfrac{\tan x}{3+2\cos 2x}\text{d}x$.
Bài giảng

Bài tích phân số 3
$I = \int\limits_{\frac{\pi }{4}}^{\frac{\pi }{2}} {\frac{{\sin 4x}}{{\left( {1 - \cos x} \right)\left( {1 + \sin x} \right)}}dx} $
Bài giảng

Bài tích phân số 4
Tính tích phân $[I=\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{2}}{\frac{{{x}^{2}}+{{\sin }^{2}}x-\sin x}{x+\cos x}dx}$
Bài giảng

Bài tích phân số 5
Đề trên clip
Bài giảng

Bài tích phân số 6
Đề trên clip
Bài giảng

Bài tích phân số 7
Tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{4}}{\frac{\sin x}{{{\left( \sin x+\cos x \right)}^{3}}}dx}$.
Bài giảng

Bài tích phân số 8
Tính tích phân $\displaystyle I=\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{3}}\dfrac{x\left(\sin x+\cos ^2x\right)}{1+x\cos x}\text{d}x$.
Bài giảng

Tích phân vô tỷ, hữu tỷ
Bài tích phân số 8
Tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{1}{\frac{1}{{{\left( 1+x \right)}^{3}}}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}dx}$.
Bài giảng

Bài tích phân số 9
Đề trên clip
Bài giảng

Bài tích phân số 10
Đề trên clip
Bài giảng

Bài tích phân số 11
Đề trên clip
Bài giảng


Tích phân hàm mũ
Bài tích phân số 12
Tính tích phân $\displaystyle I=\int\limits_{1}^{e}{\dfrac{\left( 1+\sqrt{x} \right)\ln x}{x}}\text{d}x$.
Bài giảng

Bài tích phân số 13
Tính tích phân $I=\int\limits_{1}^{e}{\frac{1+{{x}^{2}}\ln x}{x\left( 1+x\ln x \right)} dx}$.
Bài giảng

Bài tích phân số 14
Tính tích phân $I=\int\limits_{1}^{e}{\frac{\ln x.\sqrt{1-\ln x}}{x\sqrt{1+\ln x}}dx}$.
Bài giảng

Bài tích phân số 15
Đề trên clip
Bài giảng

Tích phân từng phần Bài tích phân số 16
Tính tích phân $\displaystyle I=\int\limits_{0}^{1}\dfrac{x^2\ln (x+1)}{x+1}\text{d}x$.
Bài giảng

Bài tích phân số 17
$I=\int\limits_{1}^{x}(1+x-\frac{1}{x}e^{x+\frac{1}{x}}dx$
Bài giảng

Bài tích phân số 18
$I=\int\limits_{0}^{1}\frac{x^2.e^x}{(x+2)^2}dx$
Bài giảng

Bài tích phân số 19
$I=\int\limits_{0}^{\pi/2}\frac{1+2cox}{(2+cosx)^2}dx$
Bài giảng

Bài tích phân số 20
$I=\int\limits_{0}^{\pi/2}\frac{cos^3x}{\sqrt{1+cos^2x}}dx$
Bài giảng

Bài tích phân số 22
$I=\int\limits_{0}^{\pi/2}cos(x-\pi/4))e^x dx$
Bài giảng

Bài tích phân số 23
$I=\int\limits_{0}^{\pi/2}\frac{1+sinx}{1+cosx}e^xdx$
Bài giảng


Bài tích phân số 24
$I=\int\limits_{1}^{e}\frac{e^x(x.lnx+1)}{x}$
Bài giảng


Bài tích phân số 25
$I=\int\limits_{1}^{2}(x-\frac{1}{x^3})e^{x+\frac{1}{x}}dx$
Bài giảng


Bài tích phân số 26
$I=\int\limits_{0}^{\pi/3}\frac{ln(cosx)}{cos^2x}dx$
Bài giảng


Bài tích phân số 27
$\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{4}}e^{cos(\frac{\pi}{4}-x)}.sin (\frac{\pi}{2}-2x)dx$
Bài giảng


Bài tích phân số 28
$I=\int\limits_{0}^{1}\frac{x.e^x}{(x+1)^2}dx$
Bài giảng


Bài tích phân số 29
$I=\int\limits_{1}^{e}\frac{xlnxdx}{(x^2+1}$
Bài giảng


Bài tích phân số 30
Tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{1}{\frac{\left( {{x}^{2}}+x \right){{e}^{x}}}{x+{{e}^{-x}}}dx}$
Bài giảng


Bài tích phân số 31
Tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{1}{\frac{x\ln \left( x+1 \right)}{{{\left( x+1 \right)}^{3}}}dx}$
Bài giảng


Bài tích phân số 32
Tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{2}}{\frac{x+{{x}^{3}}\cos 2x+2x{{\cos }^{2}}x}{{{x}^{2}}+1}dx}$
Bài giảng

Bài tích phân số 33
Tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{1}{\frac{x+\ln \left( x+1 \right)}{4{{x}^{2}}+4x+1}dx}$
Bài giảng

Bài tích phân số 34
Tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{4}}{x\sin x\left( 2{{\cos }^{3}}x-\cos x \right)dx}$
Bài giảng

Bài tích phân số 35
Tính tích phân $\displaystyle I=\int\limits_{0}^{1}\dfrac{2x+\ln (2x+1)}{(x+1)^2}           \text{d}x$.
Bài giảng

Bài tích phân số 36
Tính tích phân $\displaystyle I=\int\limits_{0}^{1}\dfrac{x^2\ln (x+1)}{x+1}\text{d}x$.
Bài giảng

Bài tích phân số 37
Tính tích phân $\displaystyle I=\int\limits_{0}^{1}\dfrac{x^2\ln (x+1)}{x+1}\text{d}x$.
Bài giảngTính thể tích diện tích

Bài tích phân số 38
Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=\frac{\sqrt{x+1}}{1+\sqrt{3+2x}}$, $y=0$, $x=3$ xung quanh trục hoành.
Bài giảng


Chuyên đề phương trình, hệ phương trình

Các bài tập hệ phương trình cơ bản
Các bài hệ phương trình nâng cao 

Bài hệ số 1
Giải hệ phương trình $\begin{cases}(x+y+3)\sqrt{x-y}+2y+4=0\\(x-y)(x^2+4)=y^2+1\end{cases} (x,y\in \mathbb R).$
Bài giải

Bài hệ số 2
Giải hệ phương trình $\begin{cases}2xy+2(x+y)\sqrt{x-y^2}=3x^2-5x+1\\2y\sqrt{x-y^2}+2\sqrt{6x-x^3}=2x^2-5\end{cases}                                    (x,y\in \mathbb R).$
Bài giải

Bài hệ số 3
Giải hệ phương trình $\begin{cases}x^3+y^3+3(y-1)(x-y)=2\\ \sqrt{x+1}+\sqrt{y+1}=\dfrac{(x-y)^2}{8}\end{cases}                       (x,y\in \mathbb R).$
Bài giải

Bài hệ số 4
Giải hệ phương trình $\begin{cases}1+x^2+y^2=4x+xy\\xy^2-y(y^2+y+1)=x+1\end{cases}                   (x,y\in \mathbb R).$
Bài giải

Bài hệ số 5
Giải hệ phương trình $\begin{cases}2\sqrt {x + 3y + 2} - 3\sqrt y = \sqrt {x + 2} \\\sqrt {4 - x} + \sqrt {y - 1} = {x^2} - 3y + 9 \end{cases}$
Bài giải

Bài hệ số 6
Giải hệ phương trình \[\left\{ \begin{align} & {{x}^{3}}-12x-{{y}^{3}}+6{{y}^{2}}-16=0 \\ & 5{{x}^{2}}-7y+2\sqrt{4-{{x}^{2}}}-5\sqrt{4y-{{y}^{2}}}+20=0 \\ \end{align} \right.\text{ }\left( x,y\in \mathbb{R} \right)\].
Bài giải

Bài hệ số 7
Giải hệ phương trình $\left\{ \begin{align} \sqrt{x-y+2} +\frac{2\left( x-1 \right)}{x+y}=3 \\ \left( x+y \right)\sqrt{x-y+2} =6\sqrt{x+y-2} \\ \end{align} \right.\text{ }\left( x,y\in \mathbb{R} \right)$.
Bài giải

Bài hệ số 8
Giải hệ phương trình \[\left\{ \begin{align}& 3\sqrt{x+2y}+\sqrt{3-x-y}=5 \\ & 2\sqrt{3-x-y}-\sqrt{2x+3y+4}=2 \\ \end{align} \right.\text{ }\left( x,y\in \mathbb{R} \right)\].
Bài giải

Bài hệ số 9
Giải hệ phương trình \[\left\{ \begin{align} & \left( x+y \right)\sqrt{2xy+5}=4xy-3y+1 \\ & \left( x+2y \right)\sqrt{2xy+5}=6xy+x-7y-6 \\ \end{align} \right.\text{ (x}\text{,y}\in \mathbb{R}\text{)}\].
Bài giải

Bài hệ số 10
Giải hệ phương trình $$\left\{ \begin{align} & \left( x-y+2 \right)\sqrt{1+x}=\sqrt{y} \\ & \sqrt{1+x}\left( 4-\sqrt{1-x} \right)=3y-2+2\sqrt{1-x} \\ \end{align} \right.\text{ }\left( x,y\in \mathbb{R} \right)$$
Bài giải

Bài hệ số 11
Giải hệ phương trình $$\left\{ \begin{align} & {{x}^{3}}-2{{y}^{3}}+3\left( x-2y \right)=3xy\left( x-y \right) \\ & 2{{x}^{3}}=\left( 1+4y-3{{x}^{2}} \right)\sqrt{2x+1} \\ \end{align} \right.\text{ }\left( x,y\in \mathbb{R} \right)$$.
Bài giải

Bài hệ số 12
Giải hệ phương trình $\left\{ \begin{align} & \frac{1}{3x}+\frac{2x}{3y}=\frac{x+\sqrt{y}}{2{{x}^{2}}+y} \\ & 2x\left( 1+y \right)=\left( 2+\sqrt{y} \right)\sqrt{2x+1} \\ \end{align} \right.\text{ }\left( x,y\in \mathbb{R} \right)$.
Bài giải

Bài hệ số 13
Giải hệ phương trình $\left\{ \begin{align} & x\sqrt{5-{{x}^{2}}}+y\sqrt{5-4{{y}^{2}}}=3 \\ & \sqrt{5-{{x}^{2}}}+\sqrt{5-4{{y}^{2}}}=6-x-2y \\ \end{align} \right.\text{ }\left( x,y\in \mathbb{R} \right)$.
Bài giải

Bài hệ số 14
Đề trên video
Bài giải

Bài hệ số 15
Đề trên video
Bài giải

Bài hệ số 16
Đề trên video
Bài giải

Bài hệ số 17
Đề trên video
Bài giải

Bài hệ số 18
Đề trên video
Bài giải

Bài hệ số 19
Giải hệ phương trình $\begin{cases}3+4^{x^2-y+1}=\left(3+8^{x^2-y}\right).5^{y-x^2+2}\\3^x+3=3x+3\sqrt{y-2x+4} \end{cases}\quad (x,y \in \mathbb R)$.
Bài giải

Bài hệ số 20
Đề trên video
Bài giải

Bài hệ số 21
Đề trên video
Bài giải

Bài hệ số 22
Đề trên video
Bài giải

Bài hệ số 23
Đề trên video
Bài giải

Bài hệ số 24
Đề trên video
Bài giải

Bài hệ số 25
Đề trên video
Bài giải

Bài hệ số 26
Đề trên video
Bài giải

Bài hệ số 27
Giải hệphương trình $\left\{ \begin{align} & \sqrt{9x+\frac{y}{x}}+2\sqrt{y+\frac{2x}{y}}=4 \\ & \left( \frac{2x}{{{y}^{2}}}-1 \right)\left( \frac{y}{{{x}^{2}}}-9 \right)=18 \\ \end{align} \right.\text{ }\left( x,y\in \mathbb{R} \right)$.
Bài giải

Bài hệ số 28
Giải hệ phương trình $\begin{cases}3(2-x)\sqrt{2-y^2}=2-y+\dfrac{4}{x+1}\\(x^2+xy-x+y-2)\sqrt{2-y^2}+2=x+y\end{cases} (x,y\in \mathbb R).$
Bài giải

Bài số 29
Giải phương trình $\left( \sqrt{x+3}-\sqrt{x+1} \right)\left( {{x}^{2}}+\sqrt{{{x}^{2}}+4x+3} \right)=2x$
Bài giải

Bài số 30
Giải bất phương trình $\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{6\left( {{x}^{2}}-2x+4 \right)}-2x}\ge \frac{1}{2}$
Bài giải

Bài số 31
Giải bất phương trình $\frac{2x-2+\sqrt{3x-2}}{\sqrt{8{{x}^{2}}-2x-2}-1}\ge 1$.
Bài giải

Bài số 32
 Giải phương trình $\sqrt{x+\sqrt{x^2-1}}=32(x-1)^2\sqrt{2x-2}$
Bài giải

Chuyên đề hình học phẳng , các bài toán tứ giác

Bạn có thể học Lý thuyết và bài tập trong tam giác từ dễ đến khó trước TẠI ĐÂY

Các bài toán hình học phẳng , các bài về tứ giác

Bài tập căn bản


Bài tập nâng cao

Bài tập 1
Cho hình vuông ABCD. M(2;2) là trung điểm AB. N là trung điểm AD. Đường thẳng chứa CN có dạng $7x+y - 46 =0$. Tìm tọa độ A;C

Bài tập 2
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$, cho hình chữ nhật $ABCD$ có hai điểm $E, F$ lần lượt nằm trên các cạnh $AB, AD$ sao cho $EB=2EA$, $FA=3FD$. Biết $F(2;1)$, phương trình đường thẳng $CE$ là $x-3y-9=0$, tam giác $CEF$ vuông tại $F$ và điểm $C$ có hoành độ dương. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật $ABCD$. 

Bài tập 3
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$, cho hình chữ nhật $ABCD$ có diện tích bằng 30 và đỉnh $B$ nằm trên đường thẳng $d:x-2y-2=0$. Trung điểm của $AB$ là $M(4;3)$ và điểm $N(1;-3)$ nằm trên đường thẳng $CD$. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật $ABCD$, biết điểm $B$ có tung độ dương.

Bài tập 4
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$, cho hình chữ nhật $ABCD$ có diện tích bằng 30 và hai điểm $M(1;4)$, $N(-4;-1)$ lần lượt nằm trên hai đường thẳng $AB$, $AD$. Phương trình đường chéo $AC$ là $7x+4y-13=0$. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật $ABCD$, biết hai điểm $A$ và $D$ đều có hoành độ âm.

Bài tập 5
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 6. Phương trình đường thẳng chứa đường chéo BD là $2x+y-11=0$, đường thẳng AB đi qua $M\left( 4;2 \right),$đường thẳng BC đi qua $N\left( 8;4 \right)$. Viết phương trình các đường thẳng chứa các cạnh hình chữ nhật, biết các điểm B, D đều có hoành độ lớn hơn 4.

Bài tập 6
ong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có $D\left( -6;-6 \right)$, đường trung trực ${{d}_{1}}$ của đoạn thẳng CD có phương trình $2x+3y+17=0$ và đường phân giác ${{d}_{2}}$ của góc BAC có phương trình $5x+y-3=0$. Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của hình bình hành ABCD.

Bài tập 7
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 6 và phương trình đường chéo $AC:x+2y-9=0$. Điểm $M\left( 0;4 \right)$ nằm trên cạnh BC. Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD biết rằng đường thẳng CD đi qua $N\left( 2;8 \right)$ và điểm C có hoành độ âm.

Bài tập 8
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có hai điểm B, C thuộc trục tung và phương trình đường chéo $AC:3x+4y-16=0$. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD biết rằng bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ACD bằng 1.

Bài tập 9
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có các cạnh AB, AD tiếp xúc với đường tròn $(C):{{\left( x+2 \right)}^{2}}+{{\left( y-3 \right)}^{2}}=4$, đường chéo AC cắt (C) tại điểm $M\left( -\frac{16}{5};\frac{23}{5} \right)$ và điểm N thuộc Oy. Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD, biết điểm A có hoành độ âm, điểm D có hoành độ dương và diện tích tam giác AND bằng 10.

Bài tập 10
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có $M\left( 3;0 \right)$ là trung điểm của cạnh AD, đỉnh B nằm trên đường thẳng $\Delta :x-y-1=0$ và đường chéo AC có phương trình $x-5y+3=0$. Biết điểm A có tung độ ${{y}_{A}}\le 1$, tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD.

Bài tập 11
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 10, phương trình đường thẳng chứa cạnh AD là $3x-y=0$, lấy điểm M đối xứng với D qua điểm C và đường thẳng BM có phương trình $2x+y-10=0$. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD, biết hoành độ điểm B dương.

Bài tập 12
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có $A\left( -1;2 \right)$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và DC; K là giao điểm của BN với CM. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác BMK, biết BN có phương trình $2x+y-8=0$ và điểm B có hoành độ lớn hơn 2.

Bài tập 13
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD có diện tích bằng 18, đáy lớn CD nằm trên đường thẳng có phương trình $x-y+2=0$. Biết hai đường chéo AC, BD vuông góc với nhau tại điểm $I\left( 3;1 \right)$. Viết phương trình đường thẳng BC, biết điểm C có hoành độ âm.

Bài tập 14
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$, cho hình chữ nhật $ABCD$ có tâm $I\left(\frac{3}{2};-1\right)$ và $M(-1;-1)$ là điểm nằm trên cạnh $AD$ sao cho $MD=2MA$.  Biết điểm $A$ có tung độ dương và trong tam giác $AMI$ có $\sin \widehat{AMI}=\dfrac{\sqrt{65}}{5}\sin \widehat{MAI}$. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật $ABCD$.

Bài tập 15
Đề trên clip

Các bài toán Elip

Lý thuyết 


Bài tập căn bản 

Bài tập  nâng cao 
Bài tập 16
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $ Oxy$, cho elip $(E):\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{12}=1$ có hai tiêu điểm $F_1,F_2$. Tìm tọa độ điểm $M$ thuộc $(E)$ sao cho bán kính đường tròn nội tiếp tam giác $MF_1F_2$ bằng $\dfrac{2}{3}$.
Lời giải

Bài tập 17
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d:y=2x$ và elip (E). Gọi A là đỉnh trên trục lớn của (E) và A có hoành độ dương, hình chiếu vuông góc của A lên đường thẳng d là điểm M thuộc (E), biết $AM=2\sqrt{5}$. Viết phương trình chính tắc của (E).
Lời giải

Bài tập 18
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $ Oxy$, cho elip $(E):\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{12}=1$ có hai tiêu điểm $F_1,F_2$. Tìm tọa độ điểm $M$ thuộc $(E)$ sao cho bán kính đường tròn nội tiếp tam giác $MF_1F_2$ bằng $\dfrac{2}{3}$.
Lời giải

Các bài toán học phẳng phần đường tròn 
Lý thuyết

Bài tập căn bản

Bài tập nâng cao 

Bài tập 19
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $ Oxy$, cho tam giác $ABC$ có đường cao $AH$, $H$ thuộc cạnh $BC$ sao cho $BC=4BH$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác $ABH$ có phương trình là $(C):x^2+y^2+2x-4y-20=0$. Điểm $A$ nằm trên đường thẳng $d:2x-3y-7=0$ và diện tích tam giác $ABC$ bằng $60$. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác $ABC$, biết điểm $A$ và $C$ có hoành độ âm.
Lời giải

Bài tập 20
rong mặt phẳng với hệ tọa độ $ Oxy$, cho đường tròn $(C):(x+1)^2+(y-1)^2=20$ và đường thẳng $d:3x-4y-8=0$. Viết phương trình đường tròn $(T)$ có tâm nằm trên $d$ và cắt $(C)$ tại hai điểm $A, B$ sao cho $AB=2\sqrt{10}$. Biết đường thẳng $AB$ tạo với đường thẳng $d$ một góc $\alpha$ với $\cos \alpha=\dfrac{\sqrt{10}}{10}$.
Lời giải

Bài tập 21
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn$ (C) (x-5)^2-(y-5)^5=16$   và hai điểm $A(1;1) ; B(0;2)$ . Viết phương trình đường tròn (T)  đi qua hai điểm A, B và tiếp xúc với đường tròn $(C)$.
Lời giải

Bài tập 22
Đề trên clip
Lời giải

Bài tập 23
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn $(C):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}-2x-y-5=0$ và đường thẳng $d:3x+4y-5=0$. Chứng minh d cắt (C) tại hai điểm phân biệt B, C. Tìm trên (C) điểm A có hoành độ âm sao cho tam giác ABC có bán kính đường tròn nội tiếp bằng 1
Lời giải

Bài tập 24
rong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn $(C):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}-2x-24=0$ có tâm là I và đường thẳng $d:3x+4y-28=0$. Chứng minh d tiếp xúc với (C). Tìm tọa độ điểm A thuộc (C), điểm B và C thuộc d sao cho tam giác ABC nhận I làm trực tâm và trung điểm của cạnh AC thuộc (C), biết điểm C có hoành độ dương.