Hidrocacbon [Lần 3]

Hidrocacbon [Lần 3]

Bài 1. Đốt cháy hoàn toàn 4,872 gam một Hiđrocacbon X, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy bằng dung dịch nước vôi trong. Sau phản ứng thu được 27,93 gam kết tủa và thấy khối lượng dung dịch giảm 5,586 gam. Công thức phân tử của X là.


Gọi:
$\begin{cases} n_{CO_2}=x \\ n_{H_2O}=y \end{cases}$,ta có:
$$\begin{cases} 12x+y=4,872 \\ 44x+18y=27,93-5,586 \end{cases}$$
$$\begin{cases} x=0,336 \\ y=0,42 \end{cases}$$
•Đến đây ta dễ dàng tìm được $X$ là $C_4H_{10}$.


Bài 2. Cho 1 anken $X$ tác dụng với $H_2O$ ($H+$, $t$) thu được chất hữu cơ $Y$ , thấy khối lượng bình đựng nước ban đâu tăng $4,2$ gam. Nếu cho 1 lượng $X$ như trên tác dụng với $HBr$ , thu được chất $Z$ , thấy khối lượng $Y$ ,$Z$ thu được khác nhau $9,45$ gam(giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn) Công thức phân tử của $X$ là:
A: $C_2H_4$        
B: $C_3H_6$              
C:$C_4H_8$              
D;$C_5H_{10}$


Khối lượng bình $H_2O$ tăng = khối lượng anken X = 4,2
$C_nH_{2n} + H_2O ---> C_nH_{2n+2}O$  (Y)
a---------------a------------------a
$C_nH_{2n} + HBr ---> C_nH_{2n+1}Br$  (Z)
a---------------a
$m_Z - m_Y = m_{HBr} - m_{H_2O} ==> 81a - 18a = 9,45 ===> a = 0,15$
Phân tử lượng $X =\dfrac{4,2}{0,15} = 28$
==> X là $C_2H_4$ ===> câu A


Bài 3. Dẫn $ 0,336$ lít $C_2H_2$ vào dung dịch $KMnO_4$ $2M$ thu được kết tủa màu nâu đen thể tích dung dịch $KMnO_4$ ít nhất cần dùng là?
A. 20 ml
B. 200ml
C. 40ml
D. 400ml


 Ta có: $H{C}^{-1}-{C}^{-1}H$ $\rightarrow $ $({{C}^{+3}OOH})_{2}$
           ${Mn}^{+7}$ $\rightarrow $   ${Mn}^{+4}$
Dùng phương pháp bảo toàn e ta có : $3\times {n}_{KMn{O}_{4}}=8\times {n}_{{C}_{2}{H}_{2}}$
 ${n}_{{C}_{2}{H}_{2}}= 0,015 mol \Rightarrow  {n}_{KMn{O}_{4}}=0,04 mol$
$\rightarrow A$


Bài 4. Trộn hai thể tích bằng nhau của $C_3H_8$ và $O_2$ rồi bật tia lửa đốt cháy hỗn hợp. Sau phản ứng làm lạnh hỗn hợp rồi đưa về điều kiện ban đầu . Thể tích hỗn hợp khí ấy ( $V_s$ ) so với thể tích hỗn hợp ban đầu ( $V_d$ ) là:
A. $V_s = V_d$
B. $\dfrac{V_s}{V_d} = \dfrac{11}{10}$
C. $V_s = 0,5V_d$
D. $\dfrac{V_s}{V_d} = \dfrac{7}{10}$


Cho thể tích ban đầu là 2V
$C_3H_8$ + 5$O_2$ --> 3$CO_2$ + 4$H_2O$
V/5.................V.........3V/5
=>$V_s = \dfrac{3V}{5} + (V-\dfrac{V}{5}) = \dfrac{7V}{5} = \dfrac{7V_{đ}}{10}$


Bài 5. Một hỗn hợp gồm 3 chất thuộc dãy đồng đẳng aren là: A ($C_nH_{2n - 6}$); B ($C_{n'}H_{2n' - 6}$); C ($C_mH_{2m - 6}$) với $n < n' < m$; trong đó A và C có số mol bằng nhau và cách nhau k chất trong dãy đồng đẳng. Khi đốt x gam hỗn hợp cần y gam $O_2$. Biểu thức liên hệ x, y, m, k là.
A. $\frac {24x - 3y}{24x - 7y} < m < \frac {48x - 10y}{24x - 7y} + k$

B. $\frac {48x - 3y}{24x - 7y} < m < \frac {48x - 10y}{24x - 7y} + 2k$

C. $\frac {24x - 3y}{48x - 7y} < m < \frac {48x - 10y}{24x - 7y} + k$

D. $\frac {12x - 3y}{24x - 7y} < m < \frac {24x - 10y}{24x - 7y} + 2k$


$C_aH_{2a-6}+1,5(a-1)O_2$ $\rightarrow$ $aCO_2$+$(a-3)H_2O$
Ta có:
$\dfrac{x}{14a-6}=\frac{ \dfrac{y}{32} }{1,5(a-1)}$
$\rightarrow$ $a=\frac{24x - 3y}{24x - 7y}$ (1)
Vì A,C cách nhau k chất nên $m=n+k+1$
Vì $n<a<m$ nên $m-k-1<a<m$ $\rightarrow$ $ a<m<a+k+1$ (2)
Thay (2) vào (1) ta có
$\dfrac {24x - 3y}{24x - 7y} < m < \dfrac {48x - 10y}{24x - 7y} + k$
Vậy đáp án A.

Ancol [Lần 1]

Ancol [Lần 1]


Bài 1. Đun hỗn hợp $X$ gồm $0,4$ mol ancol etylic;$0,3$ mol ancol propylic;$0,2$ mol ancol butylic với $H_2SO_4$ đặc nóng.Sau khi tất cả các ancol đều bị khử nước.Lượng olefin sinh ra làm mất màu vừa đúng $0,2$ mol dung dịch $KMnO_4$.Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.Khối lượng nước tạo thành trong sự khử nước trên là:
$A.5,4(g)$
$B.9,9(g)$
$C.10,8(g)$
$D.8,1(g)$


$n_{anken}.2=3.n_{KMnO_4} \Rightarrow n_{anken}=0,3(mol)$ (Định luật bảo toàn e)
Suy ra $n_{ancol}$ tách nước tạo anken là $0,3(mol)$ còn lại là tạo ete là $0,6(mol)$ do đó $\sum n_{H_2O}=0,6(mol) \Rightarrow m=10,8g$
Bài 2. Đun $0,1$ mol hỗn hợp $X$ gồm hai ancol no,đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp $A$ và $B$ ($M_A < M_B$) với $H_2SO_4$ ở $140^oC$ thu được $1,43(g)$ hỗn hợp ba ete với hiệu suất $60\%$ tính trên $A$ và $40\%$ tính trên $B$.Thành phần phần trăm khối lượng của $A$ trong hỗn hợp $X$ là:
$A.41,03\%$
$B.64,88\%$
$C.31,68\%$
$D.51,06\%$


Giả sử
+,TH1: Cả 2 ancol đều phản ứng tách nước với $H=40$ %,ta suy ra:

${M}_{hh}<\frac{1,43.2}{0,1.0,4}=71,5$ (1)

+,TH2: Cả 2 ancol đều phảm ứng tách nước với $H=60$ 5 , ta suy ra:

${M}_{hh}>\frac{1,43.2}{0,1.0,6}=47,66$  (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra 2 ancol là $A={CH}_{3}OH, B={C}_{2}{H}_{5}OH$

Tới đây ta gọi ${n}_{{CH}_{3}OH}= x (mol), {n}_{{C}_{2}{H}_{5}OH}= y (mol) $ ( số mol ban đầu)

Ta được HPT:
 $\left\{\begin{matrix} \frac{40x}{100}=\frac{60y}{100} &  & \\   x+y=0,1&  &  \end{matrix}\right.$ suy ra x=0,06; y=0,04 . %A=50,06


Bài 3. Cho 47 gam  hỗn hợp 2 ancol đi qua ${Al}_{2}{O}_{3}$ đun nóng thu được hỗn hợp Y gồm 3 ete ,  0,27 mol hai olefin , 0,33mol hai ancol dư và 0,42 mol nước .Biết rằng hiệu suất tách nước đối với mỗi ancol đều như nhau và số mol các ete đều bằng nhau .Ancol có khối lượng phân tử lớn hơn là:
A.${C}_{3}{H}_{7}OH$
B.${C}_{4}{H}_{9}OH$
C.${C}_{5}{H}_{11}OH$
D.${C}_{3}{H}_{5}OH$


 hai ancol no đơn  không có $CH_3OH$
$n_{ete} = \frac{0,42 - 0,27}{3} = 0,05$
$n_X = 0,27 + 0,15.2 + 0,33 = 0,9$
$M_X = \frac{470}{9}$
=> có $C_2H_5OH$
 gọi $n_{C_2H_5OH} = x$
$n_{ROH} = y$
$x + y = 0,9$
$46x + (R+17)y = 47$
$=> y = \frac{5,6}{R-29}$
ta có
hiệu suất tạo anken là $\frac{0,27}{0,9} = 30\%$
ta có
0,15 + 0,3y < y < 0,9 - (0,15 + 0,3x)
<=> 0,15 < 0,7y < 0,48
=> 37,17 < R<55,13
chọn R = 43 => $C_3H_7OH$


Bài 4. Đốt cháy $m_1$ gam hỗn hợp $X$ gồm một axit đơn chức và một ancol đơn chức mạch hở đều có một liên kết $C=C$ trong phân tử thu được `52,8` gam $CO_2$ và $18$ gam nước. Cho hỗn hợp $X$ vào bình rỗng để phản ứng este hóa xảy ra với hiệu suất $80$%. Cho từ từ bột Na vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì thu được $m_2$gam muối. Biết trong X số mol axit bằng số mol ancol, giá trị của $m_2$ là:
A. 34,8         B. 3,76                       C.6,96                  D. 13,36


Lời giải:
Ở đây este được tạo ra sẽ không tác dụng với kiềm sinh ra từ phản ứng giữa $Na$ và $H_2O$ để tạo muối hữu cơ vì không có điều kiện đun nóng
Cách 1:
•$\begin{cases} n_{CO_2}=1,2 \\ n_{H_2O}=1 \end{cases} \Rightarrow n_{axit}=n_{ancol}=0,2$
•Bảo toàn Oxi $\Rightarrow n_{O_2}=1,4 \Rightarrow m_{O_2}=44,8$
•Bảo toàn khối lượng $\Rightarrow m_X=26(g) \Rightarrow M_{tb}=65=\frac{M_{axit}+M_{ancol}}{2}$
Từ đây dễ dàng suy ra $\begin{cases} M_{axit}=72(CH_2=CH-COOH) \\ M_{ancol}=58(CH_2=CH-CH_2-OH) \end{cases}$
•Đến đây có thể dễ dàng tìm được $m_2=6,96$


Bài 5. Oxi hóa hoàn toàn m gam hai ancol đơn chức, bậc một, mạch hở, đồng đẳng liên tiếp nhau bằng CuO dư, nung nóng thu được hỗn hợp hơi X có tỉ khối hơi so với H<sub>2</sub> là 13,75.  X làm mất màu vừa đủ 200ml dung dịch Br<sub>2</sub>1,5M. Giá trị của m là
A. 7,8
B. 7,4  
C. 8,6
D. 10,4


Đặt công thức chung của 2 ancol là: $C_nH_{2n+2}O$
$C_nH_{2n+2}O+CuO\rightarrow C_nH_{2n}O+Cu+H_2O$
$X$ gồm: $C_nH_{2n}O$ và $H_2O$ có số mol bằng nhau
Mà $M_X=27,5$
$\Rightarrow M_{C_nH_{2n}O}=37$ $\Rightarrow n=1,5$
$\Rightarrow $ 2 ancol là $CH_3OH$ và $C_2H_5OH$
$HCHO+2Br_2+H_2O\rightarrow CO_2+4HBr$
$CH_3CHO+Br_2+H_2O\rightarrow CH_3COOH+2HBr$
$\Rightarrow n_{CH_2OH}=n_{CH_2OH}=0,1$
$\Rightarrow m=0,1.32+0,1.46=7,8g$
$\Rightarrow \boxed{A}$

Giao thoa sóng nước [lần 1]

Giao thoa sóng nước [lần 1]

Bạn các phần của sóng cơ tại đây

1/ Gắn vào nhánh âm thoa 1 khung dây dẫn hình chữ U có 2 đầu $S_1$ và $S_2$ cách nhau $4cm$ và chạm nhẹ vào mặt nước. Cho âm thoa dao động với $S_1$ và $S_2$ dao động theo phương thẳng đứng với biên độ $a=5mm$ và tần số $f=100Hz$. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng $5mm$
Nếu tăng tần số của nguồn lên gấp đôi thì số điểm không dao động $N$ và số điểm dao động với biên độ cực đại $B$ trên đoạn $S_1$ $S_2$ là:
$A. N=34, B=33$
$B. N=32, B=31$
$C. N=33, B=32$
$D. N=32, B=33$


Hướng dẫn:
Ta có: $v=\lambda.f=0,5.100=50cm/s$
Khi tần số tăng gấp đôi thì: $\lambda=\dfrac{v}{f'}=0,25cm$
Ta có: $ \dfrac{S_1S_2}{\lambda}=16$
Suy ra có $2.16+1-2=31$ cực đại và$2.16=32$ cực tiểu.
Chọn $B$

2/ $2$ nguồn $AB$ giống nhau.$AB=12cm,\lambda =1,6cm$. Gọi $C$ là điểm cách đều 2 nguồn và cách trung điểm $O$ của $AB$ một đoạn khoảng $8cm$. Số điểm dao động ngược pha với nguồn trên đoạn $CO$ là?

Hướng dẫn:
Giả sử ${{u}_{A}}={{u}_{B}} = a cos(wt) $

Gọi $M \in CO, AM=d$

$\to {{u}_{M}}= 2a cos (wt-\frac{2\pi d}{\lambda }) $

Tại M ngược pha với nguồn

$\Delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }=\pi +k2\pi \Leftrightarrow d=(k+0,5)\lambda$

$6=OA\le d=(k+0,5).1,6\le AC=\sqrt{O{{A}^{2}}+O{{C}^{2}}}=10 $

$\Leftrightarrow 3,25\le k\le 5,75 $

$\Leftrightarrow k=4;5$

Vậy có 2 điểm.


Cách khác:
Gọi M là điểm doa động ngược pha với nguồn năm trên trung trực $AB$ thì thỏa mãn công thức:
\[ a=(2k+1)\dfrac{\lambda}{2}\]
Với d là khoảng các từ điểm đó tới nguồn.
Vì M thuộc $CO$ nên:
\[ AO \le d \le AC\]
Giải ra ta được:
\[ 5,5 \le k \le 7,5\]
Vậy có 2 điểm ngược pha với nguồn

3/Cho 2 nguồn A và B kết hợp đồng pha trên bề mặt chất lỏng.Người ta thấy điểm M và N nằm 2 bên vân trung tâm trên đoạn nối giữa 2 nguồn,tại M trùng với vân cực đại bậc -3 còn điểm N trùng với cục tiểu thứ 4.Nếu tăng tần số lên 3,5 lần thì số cực đại trên đoạn MN là?
$\begin{cases} & \text{ } MA-MB=-3\lambda \\ & \text{ } MA+MB=l \end{cases} \Rightarrow MA=\frac{l-3\lambda }{2}$
 
Hướng dẫn:
$NA=\frac{l+(3+\frac{1}{2})\lambda }{2}$
$MN=NA-MA=\frac{l+(3+\frac{1}{2})\lambda }{2}-\frac{l-3\lambda }{2}=\frac{13}{4}\lambda $

1 điểm P trên đoạn MN dao động với biên độ cực đại phải thoả

$\begin{cases} & \text{ } PM+PN=\frac{13}{4}\lambda \\ & \text{ } PA-PB=k/3,5 \lambda \end{cases} $[/b]

lại có:$PA-PB=(PM+MA)-(PN+NB)=PM-PN+(MA-NB)=PM-PN+(\frac{l-3\lambda }{2}-\frac{l-7/2.\lambda }{2})=PM-PN+\frac{\lambda }{4}$[/b]

$\begin{cases} & \text{ } PM+PN=\frac{13}{4}\lambda \\ & \text{ } PM-PN=(\frac{k}{3,5}-\frac{1}{4})\lambda \end{cases} \Rightarrow 0\leq PM=\frac{\frac{k}{3,5}+3}{2}\lambda \leq \frac{13\lambda }{4}$

23 giá trị k!


4/ Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp phát ra 2 dao động $u_{s_1}=acoswt$ và $u_{s_2}=asinwt$.Khoảng cách $S_1S_2=2,75\lambda$.Hỏi trên đoạn $S_1S_2$ có mấy điểmcực đại dao động và cùng pha với $S_1$?

Hướng dẫn:
Pt sóng tổng hợp tại M: $u=2a cos(\frac{\pi }{\lambda }(d2-d1)+(\varphi 1-\varphi2)/2)cos(\omega t-\frac{\pi}{\lambda}(d2+d1)+(\varphi 1+\varphi2)/2)=2a cos(k\pi +\pi /4)cos(\omega t-2,75\pi -\pi /4)$$cos(\omega t-2,75\pi -\pi /4) = cos(\omega t-3\pi)$ ngược pha u1 nên $cos(k\pi +\pi /4) <0$ suy ra k lẻ.$-2,75-1/2\leq k\leq 2,75-1/2\Rightarrow -3\leq k\leq 2$
Có 3 điểm ứng với k=-3,-1,1

5/ Có hai nguồn sóng kết hợp đồng pha dao động với chu kỳ $T = 0,02s$ trên mặt nước, khoảng cách giữa hai nguồn là $S1S2 =20m$.Vận tốc truyền sóng trong môi trường là $40m/s$. Hai điểm $M,N$ tạo với $S1S2$ hình chữ nhật $S1MNS2$ có một cạnh là $S1S2$ và một cạnh $MS1 =10m$.Trên $MS1 $ có số điểm cực đại giao thoa là ?
$ A . \text{10 điểm } \qquad \qquad B. \text{12 điểm } \qquad \qquad C. \text{9 điểm } \qquad \qquad D. \text{11 điểm } $  

Hướng dẫn:

Gọi O là trung điểm của $S_1S_2$
Ta có
$\lambda=0.8 m $,
Do 2 nguồn dao động cùng pha nên số đường cực đại trên đoạn $OS_1$ là $[\dfrac{l}{\lambda}]=25$ .
Theo định lý Pi-ta-go ta tính được $MS_2 =10\sqrt{5}$
$=> \Delta d = |MS_2-MS_1| = 10\sqrt{5}-10\approx12,36 (m)$
$=> 15\lambda < \Delta d<16\lambda$
=> các đường cực đại từ 16 đến 25 sẽ cắt $MS_1$, mỗi đường cắt tại 1 điểm => có 10 điểm cực đại trên $MS_1$

KL $\boxed{A}$

Bạn các phần của sóng cơ tại đây


Giao thoa ánh sáng [lần 1]

Giao thoa ánh sáng [lần 1]

1/Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là   $\lambda_1 =  0,42\mu m , \lambda_2 =  0,56\mu m , \lambda_3 =  0,63\mu m $ . Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì số vân sáng quan sát được là                                    ? 
$ A . 23  \qquad  \qquad B.  21  \qquad   \qquad C. 26                        \qquad \qquad D. 27                                    $ 

Hướng dẫn:
Chọn $D/a=1$
Khi đó $i= \lambda $
Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vân trùng màu vân trung tâm sẽ là : $5,04$ ( BCNN)
$\to $ trong khoảng này có $\frac{5,04}{0,42}-1=11$ vân của $\lambda_1$ , 8 vân của $\lambda_2$ và 7 vân của $\lambda_3$
Tức thực tế có 26 vân trong khoảng này
Trong khoảng này có 2 vân trùng của $\lambda_1$ và $\lambda_2$
3  vân trùng của (1) và (3)
Không có vân trùng (2) (3) trong khoảng này 
Vậy số vân sáng quan sát được sẽ là : $26-2-3=21$ vân

2/Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc:  $\lambda_1 = 0,42 \mu m$ (màu tím); $\lambda_2 = 0,56\mu m$ (màu lục); $\lambda_3 = 0,7\mu m$ (màu đỏ). Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có $14$ vân màu lục. Số vân tím và vân đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là                                    ? 
$ A .\text{19 vân tím; 11 vân đỏ}         \qquad        \qquad B. \text{18 vân tím; 12 vân đỏ}          $   $ C. \text{20 vân tím; 12 vân đỏ}                \qquad     \qquad D.\text{ 20 vân tím; 11 vân đỏ}                                               $

Hướng dẫn:
Chọn $D/a=1$
Khi đó $i= \lambda $ 
Khi đó khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu vân trung tâm sẽ là 8,4 (BCNN)
Khi  đó có $8,4/0,42 -1 = 19$ vân tím
$8,4/0,56-1=14$ vân lục
$8,4/0,7-1=11$ vân đỏ

3/Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, thực hiện đồng thời với hai bức xạ đơn sắc có bước sóng $\lambda_1 $ và $\lambda_2 $  , các khoảng vân tương ứng thu được trên màn quan sát là $i_1= 0,48(mm)$ và $i_2$. Hai điểm điểm $A, B$ trên màn quan sát cách nhau $34,56(mm)$ và $AB$ vuông góc với các vân giao thoa.  Biết $A$ và $B$ là hai vị trí mà cả hai hệ vân đều cho vân sáng tại đó. Trên đoạn $AB$ quan sát được $109$ vân sáng trong đó có $19$ vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm. Tìm $i_2$.
A. $0,64 mm$.
B. $0,46 mm$.
C. $0,72 mm$.
D. $0,27 mm$.

Hướng dẫn:
Số vân sáng của bức xạ$\lambda_2$  trong vùng AB :$N_2$ = $\dfrac {AB}{i_2}$ + 1
Số vân sáng của bức xạ$\lambda_1$  trong vùng AB :$N_1$ = $\dfrac {AB}{i_1}$ + 1 
Số vân trùng của 2 hệ vân: N = N1 + N2 - Số vạch sáng quan sát được
Hay 19 =$\dfrac {34,56. 10^ {-3 }}{0,48. 10^ -3}$ + $\dfrac {34,56. 10^ {-3 }}{i_2}$ -107
=> $i_2$ = 0,64 mm

4/ Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang $\ A=6^0$, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là $\ 1,64$ và $\ 1,68$. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức xạ đỏ và tím nói trên vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia màu đỏ và tia màu tím sau khi ló ra khỏi mặt bên còn lại của lăng kính bằng
A. $\ 1,16^0$
B. $\ 0,36^0$
C. $\ 0,24^0$
D. $\ 0,12^0$

Hướng dẫn:
Vì góc A nhỏ nên ta có

Dd=(nd1)A,Dt=(nt1)AD=DdDt=|(ndnt)|AD=(1.6816.4)×6180=1750(rad)=0,24

5/Trong thí nghiệm giao thoa I-Yang về giao thoa ánh sáng. Cho khoảng cách 2 khe là $1mm$, từ 2 khe đến màn là $1m$. Ta chiếu vào 2 khe đồng thời 2 bức xạ $ \lambda_{1}=0,5 \mu m$ và $ \lambda_{2}$ .Trên bề rộng $ L=3mm$ người ta quan sát được có tất cả 9 cực đại của cả 2 bức xạ trong đó có 3 bức xạ trùng nhau, hai trong số đó ở 2 đầu, $\lambda_{2} =$:
A. $ 0,5 \mu m$
B. $ 0,6 \mu m$
C. $ 0,7 \mu m$
D. $ 0,75 \mu m$


Hướng dẫn:
Ta có : ${i}_{1}=\dfrac{\lambda D}{a}=0,5mm;$
Do có 3 vân trùng và ở hai đầu nên có tất cả 12 vân sáng của 2 bức xạ.
Số vân sáng ứng với  ${\lambda }_{1}$: $N=\dfrac{L}{i}+1=7$
Suy ra số vân sáng ứng với ${\lambda }_{2}=12-7=5$.
Suy ra ${i}_{2}= \dfrac{L}{N-1}=0,75\Rightarrow {\lambda }_{2}=\dfrac{ai}{D}=0,75\mu m$
Chọn $D$
Bí kiếp thi đại học điểm cao

Bí kiếp thi đại học điểm caoĐể thi đại học điểm cao, bạn phải có cách học và phương pháp học, Bạn tin vào bạn vào bạn là một nửa của việc tiến tới mục tiêu
Vậy để điểm thi cao bạn hãy xem ý tưởng trên clip nhé

Xem thêm bài giảng tăng quyết tâm:
        Vận mệnh của bạn ở đâu?
        Khi ta sắp chết?
        Phương pháp học tập hiệu quả

So sánh đột biến lệch bội (dị bội) và đột biến đa bội

Dot bien so luong nst

Khi tôi xem xét nguồn lưu lượng truy cập của Blog thì vô tình tôi thấy có ai đó đã truy cập vào Blog bằng Google search với từ khóa "So sánh sự khác nhau giữa thể lệch bội và thể đa bội".
Vì Blog chưa có nội dung trên nên tôi tìm một số tài liệu cùng với sự hiểu biết của mình để trình bày sơ lược cho các bạn tham khảo.


Giống nhau: 
- Đều là đột biến số lượng NST do sự không phân li của một vài NST hay toàn bộ NST trong phân bào làm thay đổi số lượng NST.
- Thường gây giảm khả năng sinh sản của sinh vật
Khác nhau:
Thể lệch bội
Thể đa bội
- Làm tăng hoặc giảm số lượng NST ở một vài cặp NST
- Làm tăng NST gấp n lần số NST đơn bội
- Do sự không phân li của một vài cặp NST trong phân bào
- Sự không phân li của tất cả NST trong phân bào.
- Có các dạng một nhiễm, ba nhiễm, bốn nhiễm,…
một nhiễm kép, ba nhiễm kép…
- Có tự đa bội gồm đa bội lẽ (3n, 5n…), đa bội chẵn (4n, 6n…) và dị đa bội do bộ NST 2n của 2 hay nhiều loài khác nhau cùng tồn tại trong một tế bào.
- Gặp ở cả động vật và thực vật và thường gây hại
- Gặp chủ yếu ở thực vật ít gặp ở động vật bậc cao. Thường có ý nghĩa trong trồng trọt.
 Một số dạng đột biến lệch bội thường gặp và dạng NST của chúng:
Ở hình trên các bạn thấy bộ NST lưỡng bội 2n có tất cả các cặp NST đều có 2 chiếc tương đồng
- Thể một (2n - 1)một cặp NST chỉ có 1 chiếc, tất cả NST còn lại đều có 2 chiếc tương đồng.
- Thể ba (2n + 2)một cặp NST có 3 chiếc tương đồng, tất cả các cặp NST còn lại đều có 2 chiếc.
- Thể không (2n - 2) có một cặp NST không có NST nào còn tất cả các cặp khác đều có 2 NST.
- Thể không kép (2n -2 -2) có hai cặp NST không có NST nào còn các cặp còn lại có 2 chiếc NST.
- Thể một kép (2n - 1 - 1)hai cặp NST chỉ có 1 NST còn các cặp còn lại vẫn có 2 NST.
......................................
Tương tự các bạn sẻ hiểu được hết bản chất của tất cả các dạng đột biến lệch bội. Các bạn lưu ý: 
Dạng thể bốn (2n + 2) và thể ba kép (2n + 1 + 1) nếu xét về số lượng NST thì chúng hoàn toàn bằng nhau nhưng khác nhau về bản chất đó là: thể bốn có một cặp NST có 4 chiếc còn tất cả các cặp còn lại có 2 chiếc; thể ba kép thì có 2 cặp NST có 3 chiếc còn tất cả các cặp còn lại có 2 chiếc NST......
- Số thể ba (thể không hay thể một...) có thể có của một loài bằng chính số lượng NST đơn bội của loài.
Ví dụ, ở cà độc dược có 2n = 24 vậy số thể ba có thể có (hoặc thể một hoặc thể không...) = 12
Cách tính số loại thể ba kép, thể không kép, thể một kép... có thể có ở một loài
- Số thể ba kép (hay một kép, không kép....) có thể có bằng C2n
 Trong đó n là số NSt đơn bội của loài
Ví dụ một loài có 2n =14 tính số thể ba kép có thể có của loài trên.
Số thể ba kép = C27 

(Online) Khai giảng khóa Luyện thi Đại học Quốc gia THPT môn toán

NGUOITHAY.VN khai giảng khóa học Online " Luyện thi THPT Quốc gia môn Toán " 
Thời gian bắt đầu: Ngày 15/8/2015 - 15/4/2016

Đối tượng tham gia: 
Học sinh đã hoàn thành xong khóa học chương trình lớp 11, Các hoàn thành chương trình 12.
Đặc biệt, phù hợp với các em Trung bình - Trung bình khá.
Bao gôm 11 chuyên đề bám sát đề thi đại học THPT Quốc gia.

Giáo Viên Chủ Nhiệm: Thầy Phạm Phong
Phương pháp giảng:
    Giảng chậm, chi tiết, rõ ràng, tỉ mỉ, nhiều ví dụ minh họa
    Nhắc lại kiến thức liên tục
    Vui tính, dễ hiểu
    Học từ dễ tời khó
    Chất lượng bài giảng :Hình đẹp. âm thanh rõ


Học phí: Học cả năm với 600.000Đ

Mục tiêu: 
Học sinh học thêm các kĩ năng, tuyệt chiêu giải toán. Giải quyết tốt các bài trên lớp và làm tốt đề thi THPT quốc gia môn toán

Khóa học gồm các chuyên đề phân từ dễ tới khó gồm


Chuyên đề 01. Hình học không gian
• Bài 1. Quan hệ vuông góc (phần 01)
• Bài 2. Quan hệ vuông góc (phần 02)
• Bài 3. Quan hệ vuông góc (phần 03)
• Bài 4. Góc giữa 2 đường thẳng
• Bài 5. Góc giữa 2 mặt phẳng
• Bài 6. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
• Bài 7. Thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy (P1)
• Bài 8. Thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy (P2)
• Bài 9. Thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy (P1)
• Bài 10. Thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy (P2)
• Bài 11. Thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy (P3)
• Bài 12. Thể tích khối chóp đều
• Bài 13. Thể tích chóp tổng hợp
• Bài 14. Thể tích khối lăng trụ đứng
• Bài 15. Thể tích khối lăng trụ xiên
• Bài 16. Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng (P1)
• Bài 17. Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng (P2)
• Bài 18. Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng (P3)
• Bài 19. Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng (P4)
• Bài 20. Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau (P1)
• Bài 21. Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau (P2)
• Bài 22. Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau (P3)
• Bài 23. Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau (P4)
• Bài 24. Phương pháp xác định tâm và bán kính mặt cầu
• Bài 25. Các bài toán về mặt cầu

Chuyên đề 02. Hàm số và các bài toán liên quan
• Bài 01. Khảo sát hàm bậc 3
• Bài 02. Khảo sát hàm trùng phương
• Bài 03. Khảo sát hàm phân thức
• Bài 04. Tính đơn điệu của hàm số (Phần 1)
• Bài 05. Tính đơn điệu của hàm số (Phần 2)
• Bái 06. Các bài toán cơ bản về cực trị hàm bậc ba (Phần 01)
• Bài 07. Các bài toán cơ bản về cực trị hàm bậc 3 (Phần 02)
• Bài 09. Các bài toán cơ bản về cực trị hàm trùng phương
• Bài 10. Tìm số giao điểm với hàm phân thức
• Bài 11. Tìm số giao điểm với đồ thị hàm bậc ba
• Bài 12. Tìm số giao điểm với đồ thị hàm trùng phương
• Bài 13. Dùng đồ thị biện luận số nghiệm của phương trình
• Bài 14. Điều kiện tiếp xúc của hai đồ thị
• Bài 15. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số (Phần 1)
• Bài 16. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số (Phần 2)
• Bài 17. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số (Phần 3)
• Bài 18. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số (Phần 4)
• Bài 19. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số (Phần 5)
• Bài 20. Các bài toán về khoảng cách (Phần 1)
• Bài 21. Các bài toán về khoảng cách (Phần 2)

Chuyên đề 03. PT - BPT mũ và logarit
• Bài 01. Kiến thức cơ bản về mũ và logarit
• Bài 02. Giải PT mũ bằng PP nhóm thừa số chung
• Bài 03. Giải PT mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ (P1)
• Bài 04. Giải PT mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ (P2)
• Bài 05. Giải PT mũ bằng PP logarit hóa, PP hàm số
• Bài 6. Giải PT Logarit cơ bản
• Bài 07. Giải PT logarit bằng PP nhóm và đổi
• Bài 08.Giải PT Logarit bằng PP Loagrit hóa và đặt ẩn phụ
• Bài 09. Giải PT Logarit bằng PP đặt ẩn phụ (tiếp)
• Bài 10. Bất phương trình mũ và logarit (P1)
• Bài 11. Bất phương trình mũ và logarit (P2)
• Bài 12. Bất phương trình mũ và logarit (P3)
• Bài 13. Bất phương trình mũ và logarit (P4)

Chuyên đề 04. Tích phân
• Bài 01. Lý thuyết chung về nguyên hàm tích phân
• Bài 02. Các kỹ năng cơ bản tính tích phân (Phần 1)
• Bài 03. Các kỹ năng cơ bản tính tích phân (Phần 2)
• Bài 04. Các kỹ năng cơ bản tính tích phân (Phần 3)
• Bài 05. Phương pháp đổi biến số (P1)
• Bài 06. Phương pháp đổi biến số (P2)
• Bài 07. Phương pháp đổi biến số (P3)
• Bài 08. Phương pháp tích phân từng phần (P1)
• Bài 09. Phương pháp tích phân từng phần (P2)
• Bài 10. Phương pháp tích phân từng phần (P3)
• Bài 11. Tích phân có dấu trị tuyệt đối
• Bài 12. Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng (P1)
• Bài 13. Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng (P2)
• Bài 14. Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng (P3)
• Bài 15. Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay(P1)
• Bài 16. Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay (P2)

Chuyên đề 05. Hình học toạ độ không gian
• Bài 1. Kiến thức cơ bản cần nhớ (Phần 1)
• Bài 02. Kiến thức cơ bản cần nhớ (P2)
• Bài 03. Lý thuyết cơ sở về mặt phẳng
• Bài 04. Phương trình mặt phẳng
• Bài 05. Lý thuyết cơ sở về đường thẳng (Phần 1)
• Bài 06. Lý thuyết cơ sở về đường thẳng (Phần 2)
• Bài 7. Các vấn đề về vị trí tương đối
• Bài 8. Các bài toán cơ bản về định lượng (P1)
• Bài 9. Các bài toán cơ bản về định lượng (P2)
• Bài 10. Các vấn đề về khoảng cách (P1)
• Bài 11. Các vấn đề về khoảng cách (P2)
• Bài 12. Các vấn đề về khoảng cách (P3)
• Bài 13. Các vấn đề về khoảng cách (P4)
• Bài 14. Các bài toán về mặt cầu (P1)
• Bài 15. Các bài toán về mặt cầu (P2)
• Bài 16. Các bài toán về mặt cầu (P3)

Chuyên đề 06. Số phức
• Bài 1. Hệ thống các kiến thức cơ sở về số phức
• Bài 02. Các bài toán cơ bản
• Bài 03. Các dạng toán liên quan đến số phức
• Bài 04. Giải phương trình trên tập số phức
• Bài 05. Dạng lượng giác của số phức

Chuyên đề 07. Lượng giác
• Bài 01. Công thức lượng giác, phương trình lượng giác cơ bản
• Bài 2. Các kĩ thuật giải PT lượng giác (P1)
• Bài 03. Các kĩ thuật giải PT lượng giác (P2)
• Bài 04. Phương trình bậc 2, 3 hoặc trùng phương
• Bài 5. Tính giá trị biểu thức lượng giác
• Bài 6. Các bài toán khác

Chuyên đề 08. Hình học toạ độ phẳng
• Bài 01. Toạ độ trong mặt phẳng
• Bài 02. Kiến thức cơ sở gường thẳng
• Bài 03. Các bài toán về điểm
• Bài 04. Ngẫu hứng viết phương trình đường thẳng
• Bài 05. Ngẫu hứng viết phương trình đường thẳng (P2)
• Bài 06. Ngẫu hứng viết phương trình đường thẳng (P3)
• Bài 07. Ngẫu hứng viết phương trình đường thẳng (P4)
• Bài 08. Ngẫu hứng viết phương trình đường thẳng (P5)
• Bài 09. Viết ptđt sử dụng khoảng cách (P1)
• Bài 10. Viết ptđt sử dụng khoảng cách (P2)
• Bài 11. Viết ptđt sử dụng khoảng cách (P3)
• Bài 12. Dạng toán về đường thẳng sử dụng tính chất đối xứng
• Bài 13. Sử dụng tính chất đường phân giác, góc giữa 2 đường thẳng
• Bài 14. Lý thuyết cơ sở về đường tròn
• Bài 15. Phương trình đường tròn (P1)
• Bài 16. Phương trình đường tròn (P2)
• Bài 17. Phương trình tiếp tuyến
• Bài 18. Phương trình Elip (Phần 1)
• Bài 19. Phương trình Elip (Phần 2)
• Bài 22. Hệ phương trình đối xứng loại I + II

Chuyên đề 09. PT - BPT - HPT đại số
• Bài 01. PP giải phương trình vô tỉ (P1)

Bài 02. PP giải phương trình vô tỉ (P2)
• Bài 03. PP giải phương trình vô tỉ (P3)
• Bài 04. PP giải phương trình vô tỉ (P4)
• Bài 05. Bất phương trình vô tỉ (P1)
• Bài 06. Bất phương trình vô tỉ (P2)
• Bài 07. Bất phương trình vô tỉ (P3)
• Bài 08. Hệ phương trình (P1)
• Bài 09. Hệ phương trình - Kĩ năng rút thế (P2)
• Bài 10. Hệ phương trình - Kĩ năng rút thế (P3)
• Bài 11. Hệ phương trình - Kĩ năng rút thế (P4)
• Bài 12. Hệ phương trình - Kĩ năng rút thế (P5)
• Bài 13. Hệ phương trình - PP hàm số (P1)
• Bài 14. Hệ phương trình - PP hàm số (P2)
• Bài 15. Hệ phương trình - PP hàm số (P3)
• Bài 16. Hệ phương trình - PP hàm số (P4)
• Bài 17. Hệ phương trình - PP hàm số (P4)
• Bài 18. Hệ phương trình - PP hàm số (P6)
• Bài 19. Hệ phương trình - PP đánh giá
• Bài 20. Hệ phương trình- PP đặt ẩn phụ
• Bài 21. Hệ phương trình- PP đặt ẩn phụ+ PP hàm số
• Bài 22. Hệ phương trình đối xứng loại I + II

Chuyên đề 10. Tổ hợp - Xác suất
• Bài 01. Quy tắc cộng và quy tắc nhân
• Bài 02. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp
• Bài 03. Các bài toán tổng hợp về phép đếm
• Bài 04. Các bài toán về xác suất
• Bài 05. Nhị thức Niutơn (P1)
• Bài 06. Nhị thức Niutơn (P2)
• Bài 07. Nhị thức Niutơn (P3)

Chuyên đề 11. Giá trị lớn nhất, giá tri nhỏ nhất
• Bài 01. Một số bài toán mở đầu (P1)
• Bài 02. Một số bài toán mở đầu (P2)
• Bài 03. Phương pháp đạo hàm cho hàm 1 biến (P1)
• Bài 04. Phương pháp đạo hàm cho hàm 1 biến (P2)
• Bài 05. Phương pháp đạo hàm cho hàm 1 biến (P3)
• Bài 06. Phương pháp đạo hàm cho hàm 1 biến (P4)
• Bài 07. Các bài toán tổng hợp
• Bài 08. Kĩ thuật sử dụng BĐT tìm GTLN, GTNN (P1)
• Bài 09. Kĩ thuật sử dụng BĐT tìm GTLN, GTNN (P2)
• Bài 10. Kĩ thuật sử dụng BĐT tìm GTLN, GTNN (P3)
• Bài 11. Kĩ thuật sử dụng BĐT tìm GTLN, GTNN (P4)

Liên hệ: 0973809990 để biết thêm chi tiết